Etický kodex kouče

 

Profesionální chování jako celek

Jako trenér:

Nebudu vědomě činit žádná veřejná prohlášení, která jsou nepravdivá nebo zavádějící, ani uvádět nepravdivá tvrzení v jakýchkoli písemných dokumentech týkajících se profese kouče. Jako trenér nebo supervizor současných a potenciálních koučů se budu ve všech tréninkových a supervizních situacích chovat v souladu s Etickým kodexem NUTRI OFFICE.
Přesně vytvořím, budu udržovat, uchovávat a likvidovat všechny záznamy o práci vykonané v souvislosti s praxí koučování způsobem, který podporuje důvěrnost a je v souladu se všemi platnými zákony.

Členové musí být vždy čestní, pokud jde o povahu svých titulů a titulů, když se o nich odvolávají na širokou veřejnost,
média a v rámci naší profese.
Kolegové: Členové budou zacházet s ostatními trenéry bez veřejného pomluvy.


Profesionální jednání s klienty

Budu zodpovědný za stanovení jasných, přiměřených a kulturně citlivých hranic, které budou upravovat jakýkoli fyzický kontakt, který mohu mít se svými klienty.
Nebudu mít sexuální vztahy s žádným z mých klientů.
Se svými klienty uzavřu jasné dohody a budu respektovat všechny dohody uzavřené v kontextu profesionálních koučovacích vztahů.
Zajistím, aby můj koučovací klient před úvodním sezením nebo na něm porozuměl podstatě koučování, hranicím důvěrnosti, finančním dohodám a jiným podmínkám smlouvy o koučování.
Budu respektovat právo klienta ukončit koučování kdykoli během procesu. Budu upozorněn na náznaky, že klient už nemá užitek z našeho koučovacího vztahu.
Požádám o podepsaný souhlas zákonného rodiče nebo opatrovníka, pracuji-li s nezletilým v souladu se zákony jejich státu nebo provincie.
Pokud věřím, že klientovi by lépe posloužil jiný kouč nebo jiný zdroj, povzbudím klienta, aby učinil změnu.

Péče o klienta: Členové budou dbát na fyzickou a duševní pohodu každého klienta.

Bezpečnost klienta: Členové se nesmí zapojovat do verbálního, fyzického nebo emocionálního zneužívání jakéhokoli klienta.

Limity praxe: Členové budou koučovat každého klienta v rámci limitů jeho školení a kompetence av souladu se zákony jejich státu nebo provincie.

Přiměřená praxe: Členové se zdrží koučování, pokud by chování, vzhled nebo vyjádření klienta vedly rozumnou osobu k přesvědčení, že klienta by měl hodnotit licencovaný zdravotnický pracovník.


Konflikt zájmů


Budu se snažit předcházet konfliktům mezi mými zájmy a zájmy mých klientů.


NUTRI OFFICE Závazek etiky

Jako profesionální kouč beru na vědomí a souhlasím s dodržováním svých etických závazků vůči svým koučovacím klientům a kolegům a široké veřejnosti. Slibuji, že budu dodržovat Etický kodex NUTRI OFFICE, že s lidmi budu zacházet důstojně jako s nezávislými a rovnocennými lidskými bytostmi a že budu tyto standardy modelovat s těmi, které koučuji. Poruším-li tento etický slib nebo kteroukoli část Etického kodexu NUTRI OFFICE, souhlasím s tím, že NUTRI OFFICE mě může dle vlastního uvážení brát na zodpovědnost za tento krok. Dále souhlasím s tím, že moje odpovědnost vůči NUTRI OFFICE za jakékoli porušení může zahrnovat ztrátu mého členství v NUTRI OFFICE a/nebo mých pověření.

Partneři projektu